پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393
قصه ي ما به سر رسيد ...

+ نوشته شده در 16:42 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393
اين هم از اينستا ... خيلي عذاب كشيدم وقتي ...تصوير لحظه هايي كه عاشقشان بودم را پاك كردم ... بالشم خيس خالي شده ... من هم ...

خانه كه نيستم

كليد را همان دم در

زير گلدان هميشگيمان گذاشتم

رويايت اگر آمد

پشت در نمي ماند ...

+ نوشته شده در 1:28 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
دوشنبه بیستم مرداد 1393
آخرين بار كه نور ماه افتاده بود توي اتاقم ، دراز كشيده بودم وسط اتاق و زار زده بودم ... دماغم گرفته بود از گريه و گلويم گرفته بود از گريه و قلبم گرفته بود از گريه ... امشب هم نور ماه همان شكلي افتاده وسط اتاقم ... و توي ذهن من فقط يك شعر تكرار مي شود :"بي تو مهتاب شبي ، باز از آن كوچه گذشتم "... همين ... همين يك خط يك دنيا حرف زنده مي كند توي دلم ... لعنتي ... حالا دوباره دماغم گرفته و گلويم گرفته و ... قلبم گرفته ...

+ نوشته شده در 0:47 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
دوشنبه بیستم مرداد 1393
چرا آروم نمي گيرم؟! 

+ نوشته شده در 0:34 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
تو اون فرشته ي پاكي كه فكر مي كردم ، نبودي ...
كم خوابم ... شب ها خوابم نمي برد ... از زورِ خستگي ... از فكر ... از فكر ... از فكر ... خوابم نمي برد ... دارم به جاهاي خوبي از زندگي مي رسم ... دارم به بي تفاوتي محض مي رسم... دارم به جايي مي رسم كه عشق برايم مفهومي جز افسانه و دروغ نيست ... به جايي كه بد بودن خيلي خوب تر از خوب بودن است ... دارم به بي تفاوتي محض مي رسم ... دارم سعي مي كنم مثل بقيه آدم ها باشم ... مثل بقيه آدم ها بد باشم ..

. دارم به بي تفاوتي محض مي رسم ... 

جايي كه عشق افسانه اي ست محال و 

بد بودن بهترين خوبي ِ آدم ها!

+ نوشته شده در 9:30 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393
تا جنون فاصله اي نيست از اينجا كه منم ...

+ نوشته شده در 21:46 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
جمعه دهم مرداد 1393
غريبه ...

امروز غريبه اي روبه روي من نشست

كه 

تو نبودي ...

كه خنده هايش "تو" نبود ،

كه نگاهش "تو" نبود ،

كه

غريبه بود ...

من با چشم هاي پف كرده از گريه ،

لبخند زوركي زدم به اين غريبه ...

+ نوشته شده در 20:57 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
Kiss The Rain